Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14.

Päivitetty 30.1.2023.

Rekisterin nimi 

Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy:n kameravalvonnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä 

Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy
Y-tunnus: 2272762-2
Annankatu 34 A, 00100 Helsinki

Rekisterin vastuuhenkilö/-t ja yhteyshenkilö/-t

Toimintayksiköissä vastuuhenkilöinä ja yhteyshenkilöinä toimivat yksikönjohtajat (puh. 010 380 3800 tai etunimi.sukunimi@aava.fi):

Pikkujätti Itäkeskus, Päivi Honkanen (etunimi.sukunimi@pikkujatti.fi)
Pikkujätti Järvenpää, Saila Kautonen
Pikkujätti Kamppi, Riia Siivikko
Pikkujätti Kuopio, Tytti Vajanto
Pikkujätti Ratina, Leena Pohtamo
Pikkujätti Tapiola, Leena Pohtamo

Tietosuojavastaavan sijainen

Marliina Mäkinen
Annankatu 34, 00100 Helsinki 
010 380 8000
tietosuoja@pikkujatti.fi

Henkilötietojen käsittelijät 

Kameravalvonnan henkilörekisterin tietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella Pikkujätin toimipisteiden kameravalvonnan ylläpitäjälle Securitas Oy:lle.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.

Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • Kulunvalvonta
 • Henkilöturvallisuuden varmistaminen
 • Turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen
 • Yleiselle turvallisuudelle uhkaa aiheutuneen tilanteen selvittäminen
 • Työtapaturman tai työturvallisuudelle uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittäminen
 • Omaisuuden suojaaminen
 • Väärinkäytöksien estäminen ja selvittäminen 
 • Työntekijän etujen ja oikeuksien varmistaminen 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelemme tietojasi oikeutetun etumme perusteella. Kameravalvonta on tarpeen, jolla pystymme turvaamaan asiakkaidemme ja henkilökuntamme turvallisuutta ja omaisuutta ja tarvittaessa selvittämään uhkaa aiheuttaneita tilanteita.  

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö, joista keskeisimmät ovat lueteltu tässä:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
 • Työturvallisuuslaki (738/2002)

Henkilötietoryhmät 

Keräämme tietoja Pikkujätin toimipisteissä asioivista asiakkaista ja tiloissa työskentelevästä henkilöstöstä kuva-aineistona.

Kuvattavia  informoidaan  kuvauspaikoilla  näkyvillä  ”Nauhoittava kameravalvonta”  –kylteillä  ja/tai  –tarroilla.  Lisäksi  tallennuspaikalla on pyynnöstä  nähtävissä  tietosuojaseloste. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Keräämme tietoja tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämänä edellä mainituissa toimipisteissä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti.

Voimme kuitenkin luovuttaa kameravalvonnan henkilörekisterin tietoja asianosaisille ja/tai viranomaisille lain sallimassa ja edellyttämässä laajuudessa. Esimerkiksi rikosepäilytapauksissa voimme luovuttaa tietoja poliisille. Luovutettava materiaali sisältää ainoastaan kyseisen tapahtuman kannalta välttämättömään minimiin ja vain kyseisen tapahtuman kannalta oleelliselle alueelle ja ajalle. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Emme siirrä kameravalvonnan tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Tietojen säilytysajat 

Säilytämme tietoja keskimäärin 1-2 kuukauden ajan. Tallenneaika saattaa vaihdella kovalevytilan täyttymisen mukaan.

Tallenne voidaan säilyttää määräajan jälkeen, jos se on tarpeen ennen määräajan loppua selvitettäväksi tulleen rikosilmoituksen, häirinnän, ahdisteluun, epäasialliseen käytöksen, työtapaturman tai työturvallisuusasian käsittelyn loppuunsaattamiseksi. 

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista  

Rekisteri on digitaalisessa muodossa Securitaksen palvelimen kovalevyllä, joka sijaitsee lukitussa tilassa. Kuvamateriaaliin materiaalin käsittelyoikeus, tunnukset ja salasanat ovat turva-alan yritys Securitaksella.

Securitas pääsee tallennustilaan ainoastaan Pikkujätin nimetyn henkilön kanssa. Tallenteiden katsominen tapahtuu Securitaksen toimesta Pikkujätin nimetyn henkilön valvonnassa/läsnä ollessa.

Uuden henkilökunnan koulutus ja ohjaus tapahtuu perehdytysohjelman mukaisesti. Henkilökunta tekee salassapito- ja vaitiolositoumuksen työsopimuksen solmimisen yhteydessä. 

Asiakkaan oikeudet 

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Sinulla on myös oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot ovat yksilöityinä. Yksilöitävä tieto voi olla tarkka tieto ajankohdasta tai valokuva rekisteröidystä.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Tietosisältö on kameratallenne, jossa ei yleensä ole virheitä tai oikaistavaa. Sinulla on kuitenkin oikeus saada sellaiset tiedot poistetuiksi, jotka ovat tarpeettomia tai sisältävät muutoin virheellistä tietoa.

Oikeus poistaa tiedot

Sinulla on oikeus saada Pikkujätti poistamaan henkilötietosi ilman aiheetonta viivytystä tietyin edellytyksin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai, jos käsittely tapahtuu oikeutettua etua koskevan tehtävän suorittamista. Näissä tapauksissa henkilötiedot hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vaatia Pikkujättiä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi tilanteessa, jossa potilas odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisellä allekirjoituksella tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntöä käyttävän henkilöllisyys tarkistetaan.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://tietosuoja.fi/.